កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
07.07.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឹង
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៥១ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
លោកស្រី ទួន សឿត មានមេធាវីលោក វ័រ វុទ្ធី លោក ឈឹម ហ៊ីន ហៅ ហោម ហ៊ីន ប្ដឹងសុំផ្ដាច់អត្ថិភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៧៨ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
លោក សូត្រ សួរ មានមេធាវីលោក ឈុំ ផានី លោកស្រី សោម ប៊ុនធានមានមេធាវីលោក ជីប ចណ្ណារិទ្ធិ ប្ដឹងសុំរំលាយកិច្ចសន្យាទិញលក់ដី និងផ្ទះ
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៣ ដសក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

លោក កាន់ មន និងប្រពន្ធឈ្មោះ លេង ស៊ីវ

មានមេធាវីលោកស្រី កែវ ជា , លោក រ៉ាន់ សុគន្ធ

និងលោក ណុប សំណាង

លោក ឡេង តាវ មានមេធាវីលោក មួន សៀងលី

ប្ដឹងសុំទាមទារឱ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មីចំពោះដីកាសម្រេច

លេខ០១ក្រVI ប.ស ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ 

របស់សាលាឧទ្ធរណ៍

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៤ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
លោកស្រី ទិត្យ ចាន់នី លោកស្រី ពេជ្រ លីន ប្ដឹងទាមទារប្រាក់