កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
07.03.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឹង
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៦ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩
លោកស្រី ឈ ហាំហ័ង លោកស្រី ភា គឹមលី ហៅ ពៅ ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥៤ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

លោក ប្រាក់ វុត្ថា និងប្រពន្ធឈ្មោះ បូ សុខឃី

មានមេធាវីលោក ឈឹម លីណា

លោក គឹម ពេញ និងប្រពន្ធឈ្មោះ សោម ទ្រព្យ

មានមេធាវីលោក សាន សុផា

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១០៤ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩
ធនាគារភ្នំពេញពាណិជ្ជ តំណាងដោយលោក ដា ធនវឌ្ឍ លោក រ៉ាយ ប៊ុនធឿន និងប្រពន្ធឈ្មោះ សឿម សុខា ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៧១ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

លោក Redmond Neville Matthew មានមេធាវី

លោក ហាក់ សៀកលី , លោក លី តៃសេង

និងកញ្ញា សោភ័ណ្ឌ ពៅច័ន្ទនីតា

លោកស្រី គិត សុខន

ប្ដឹងសុំទាមទារចំណែកសហកម្មសិទ្ធិ និងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រង

លើអចលនវត្ថុ (ផ្ទះ)

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥៤ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

១. លោកស្រី សៀង ធឿន , ២. លោក អួន អូន ,

៣. លោក អេង គន្ធា

១. លោក ស្រស់ អាត , ២. លោក ឈុំ សារ៉េត ,

៣. លោក សេង ឆាយ , ៤. លោក ទិត្យ ភ័ណ្ឌ ,

៥. លោក ផឹង ស៊ន

ប្ដឹងទាមទារដី និងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដី

ទំហំ ១០៨ម៉ែត្រX១៧៥ម៉ែត្រ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៩១ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
លោកស្រី សាំង ប៊ុននី

លោកស្រី ជា សំណាង(ស្លាប់) តំណាងដោយ

លោកស្រី ជួប ចិន្ដា

ប្ដឹងសុំបដិសេធចោលលើសេចក្ដីសម្រេចលេខ

០១៦គសជ/សសរ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១

របស់គណៈកម្មការសុរិយោដីថ្នាក់ជាតិ និងសុំសិទ្ធិ

គ្រប់គ្រងដីទាំងមូលពីចុងចម្លើយ