តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
05.17.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១២ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

  លោក ញ៊ុក ចាន់ធឿន មានមេធាវីលោក ឃុត កែវសុត្ថា លោកស្រី ឃួន គង់ មានមេធាវីលោក ឡាយ ស្រ៊ីវ

ប្ដឹងសុំបដិសេធចោលសេចក្ដីសម្រេចរបស់

គណៈកម្មាធិការសុរិយោដីថ្នាក់ជាតិលេខ៖ ៣៣​

ចុះថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១០ ទាំងមូល

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៣ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី ស៊ុន លាង មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា លោក ត្រង់ សារ៉ាន់ មានមេធាវីលោក នាង ហៃ

ប្ដឹងសុំលែងលះពីប្ដី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៨ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក ប៉ែន ជឿង លោកស្រី នាង សាម៉ៃ

ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីស្រែទំហំ​១៤.១៥អា