តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
08.16.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៤ដសក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  លោក ថេត ប៊ុនថាប់  

ប្ដឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលេខ ០៤ដកស “ញ”

ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៨ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  លោកស្រី នៅ សុខគីម មានមេធាវីលោក ឌឹម ចៅសេង

លោក ខៃ សុក្រពារ

មានមេធាវីលោកស្រី មួង ធនលាភី

ប្ដឹងសុំលែងលះពីប្ដី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤៩ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  លោកស្រី ហង្ស ស៊ីមន

លោក អ៊ូ សន និងប្រព​​ន្ធឈ្មោះ ណុប សុផលី

មានមេធាវីលោកស្រី ហ៊ី ស៊ីថា និងលោក ស៊ិន ផល្លា

ប្ដឹងទាមទារសិទ្ធិគ្រប់គ្រងតូប

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥១ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១០

  លោកស្រី វ៉ាន់ យ៉ាន លោក សន តឿ

ប្ដឹងសុំលែងលះ, សុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងកូន និងសុំបែងចែក

ទ្រព្យសម្បតិ្ដរួម

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥៨ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

 

លោកស្រី ជូ សូឌី ហៅ ជា ខាមាន

មានមេធាវីលោក ចាន់ ឡឹកសីហ៍

លោកស្រី ជាប សុខាន់ មានមេធាវី

លោក នូ ចន្ថា , លោក ថា សុភ័ក្រ្ដ

និងលោក ហ៊ុន សំអាត

ប្ដឹងសុំឲ្យរុះរើឥវ៉ាន់ទ្រព្យសម្ភារប្រើប្រាស់

និងរបស់របរផ្សេងៗចេញពីដី