តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
05.10.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២២២ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤

  លោក ង៉ោ ហ៊ួរ លោក ផេង​ សុង

ប្ដឹងសុំឲ្យគោរពកិច្ចសន្យា និងសុំគ្រប់គ្រងដី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៧៥ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

 

លោក អ៊ុក ណូមីយ៉ា មានមេធាវី

លោក សេង រ៉ុន និងលោក ហ៊ី ស៊ាងនី

លោក ផាន់ ស៊ីសុផុន មានមេធាវីលោក ជៀប គុយឡាំង ប្ដឹងទាមទារបែងចែកដីមរតក

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៩៦ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី ទូ មូហ័រ មានមេធាវីលោក សួស ចិន្ដា

លោក CHRIS STOPHER CHANG មានមេធាវី

លោកស្រី រាជ្យ ច័ន្ទថេង , លោក គង់ ទីលីន ,

លោក គង់ សេដ្ឋា និងលោក លឿង ទី

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៩០ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី ឡាយ គឹមសួរ មានមេធាវីលោក តេង វណ្ណារិទ្ធិ លោក យ៉ន យាន មានមេធាវីលោក គិន វិបុល

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២២៨ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក យិន ធីរិទ្ធិ មានមេធាវីលោក អ៊ឹម ម៉ាច លោកស្រី សំ ស៊ីនឿន និងប្ដីឈ្មោះ ស៊ឹម សារ៉េត

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់