កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
07.02.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឹង
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២១៦ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩
លោកស្រី ពឹង ផល្លា

១. លោក អ៊ាង អែល , ២. លោកស្រី អ៊ាន អ៊ា ,

៣. លោក ស៊ឹម អៃ

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៤១ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
លោក ថោង ចាន់រិទ្ធី និងប្រពន្ធឈ្មោះ កាន់ ម៉ារី

ធនាគារអេសជីប៊ីភីអិលស៊ីសាខាភ្នំពេញ បច្ចុប្បន្នតំណាង

ដោយលោក ផាន សួនសុន , ធនាគារសៃហ្គនហាណូយ

កម្ពុជាភីអិលស៊ី មានមេធាវីលោក លី សំបូរិទ្ធិ

បណ្ដឹងតវ៉ារបស់តតីយជន
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៤ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
លោកស្រី លឹម ស្រីយ៉ាន លោក ស៊ឹម តុលា ប្ដឹងសុំលែងលះពីប្ដី
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

លោក ជា ពេជ្រ មានមេធាវី

លោក តាន់ គាតតិច និងលោក តុប ផាណារម្យ

លោកស្រី ហ៊ាន លក្ខិណា ប្ដឹងសុំលែងលះ