តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
08.14.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១២៣ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

 

លោក LUCK CHAIKITIPOC មានមេធាវី

លោក យ័ន ស៊ីណាល់ , លោក ឡុង នរិន្ទ

និងលោក ពៅ ពិសិដ្ឋ

លោកស្រី ស៊ិន ពិសី និងប្ដីឈ្មោះ ង៉ាន់ ភិរុណ

មានមេធាវីលោក ហាក់ សៀកលី

និងលោក តុប ផាណារម្យ

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

  លោក អ៊ឹង ឆាយ

១. លោកស្រី អឹក ចេង , ២. លោកស្រី អឹក ហៀវ ,

តតីយជន ៖ ឈ្មោះ អ៊ង ហិ

ប្ដឹងទាមទារដីកម្មសិទ្ធិ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣២ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

 

១. លោក ឃ្លីក ធូ ​, ២. លោក អ៊ូច សាម៉ន

មានមេធាវីលោក សៅ វីតា

១. លោក លឹម ប៊ុនហៀក , ២. លោក វង្ស គឹមមួយ

មានមេធាវីលោក ទូច ឆាយ និងលោក យន់ សំណាង

ប្ដឹងសុំមោឃភាពកិច្ចសន្យាលក់ដីចុះថ្ងៃទី៧ ខែតុលា

ឆ្នាំ២០០៨

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១២ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

 

១. លោក ស៊ឹម សុធា , ២. លោក ស៊ឹម សុភា

មានមេធាវីលោក កែវ សេដ្ឋា

លោកស្រី សុខ សារឿន

មានមេធាវីលោក សៅ សម្បត្តិ

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់