កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
07.02.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២០៨ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

លោកស្រី លន់ ចាន់ថន មានមេធាវីលោក កែវ សំអាង

លោក គិត គឹមស្រេង

ប្ដឹងសុំឈប់រស់នៅជាអនីតិសង្វាសពីប្ដី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២២៩ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៩

លោក មួយ ប្រាក់ពន្លឺ មានមេធាវីលោក​ ថាន ថាវរៈ

លោក កាទើ សុប

ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រង និងកាន់កាប់អចលនវត្ថុមួយកន្លែង

ទំហំ ២០ម៉ែត្រ  X  ១១,៥ ម៉ែត្រ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៧៩ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

លោកស្រី មាស បុទុម

លោកស្រី ជូ រស្មី និងប្ដីឈ្មោះ គ្រឿន គ្រីន

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥០ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

លោក ឌី ពៅ មានមេធាវីលោកស្រី សៅ កញ្ញា ,

លោក សំ ឡាយ និងលោក តូ សេដ្ឋារ៉ូ

លោកស្រី រុន មួយស៊ង មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា ប្ដឹងសុំលែងលះពីប្រពន្ធ