តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
05.28.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១២៤ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ ហេង ផល្លា ហៅ ខ្លឹង ,

២. ឈ្មោះ ង្វៀង ធីប៊ីត មានមេធាវី

លោក អ៊ឹម ម៉ាត និងលោក ស៊ិន ផល្លា

  ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៣៧ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

 

ឈ្មោះ ឌឿន សុវ៉ាត ហៅ វ៉េត

មានមេធាវីលោក អ៊ុក វ៉ាន់ដេត

  រំលោភសេពសន្ថវៈ (មានស្ថានទម្ងន់ទោស)

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២០៣ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

  ១. ឈ្មោះ សេង លាង , ២. ឈ្មោះ ផាំ យ៉ាំងតាំង  

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២១១ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ វ៉ាង ភក្ដី ឈ្មោះ សៀង សឿន

ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៨៩ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ បៀត ណារិន មានមេធាវីលោក គង់ ពិទូ  

រំលោភសេពសន្ថវៈដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោស

ទាក់ទងនឹងជនរងគ្រោះ