កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
07.03.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៨៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ឈ្មោះ សោម វណ្ណា មានមេធាវី

លោក ឯក សុធា និងលោក ឈ ស៊ុនហុង

រក្សាទុក ដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀន ឬជួញដូរដោយខុសច្បាប់

នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៣ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
ឈ្មោះ សែម យ៉ុម ឈ្មោះ រស់ អូន ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣៦ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ អះម៉ាត់ យ៉ះយ៉ា មានមេធាវីលោក សយ សុចំរើន

លោក ឈឿន វឌ្ឍនា និងលោក គឹម ម៉េងឃី

១. ឈ្មោះ លាស់ ណាស់ , ២. ឈ្មោះ អេង ពៅ ការនាំចេញដោយមិនស្របច្បាប់សម្រាប់នាំឆ្លងដែន