តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
08.13.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨៧ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

  លោក ឡេង គឹមហ៊ុន មានមេធាវីលោក កែវ សេដ្ឋា លោក ឆុន លាង និងប្រពន្ធឈ្មោះ អ៊ា ស្រីពៅ

ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីទំហំ ៩០អា

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២០២ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក ថៃ វណ្ណារ៉ា លោក ក្លោង ង៉ាន់ មានមេធាវីលោក គិន វិបុល

ប្ដឹងទាមទារដីទំហំ ០៨ហិកតា

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១៤ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក ខន សុខា លោកស្រី អ៊ុន វន្ថា មានមេធាវីលោក ស៊ិន វ៉ាន់នី

ប្ដឹងទាមទារដីមរតក

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤៥ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  លោក ជា អឿន និងប្រពន្ធឈ្មោះ ឃុន ង៉ែត

១. លោកស្រី ផាង សុធា , ២. លោកស្រី មួង ម៉េង ,

៣. លោកស្រី ណូន ម៉ាលី និងប្ដីឈ្មោះ អ៊ុយ នាង

មានមេធាវីលោកស្រី យឹម ថាវី

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០២ ដ.ច ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨

  លោក សំ សេរី  

ប្ដឹងដិតចិត្តចៅក្រម