តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
05.09.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៤៣ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ សុង ទូច  

មនុស្សឃាតគិតទុកជាមុន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៣៤ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

 

ឈ្មោះ សាន់ ចាន់ដារ៉ារិទ្ធ មានមេធាវី

លោក ស សូវាន និងលោក ឡោ គឹមហ្គិច

១. ឈ្មោះ សារុន បូរតនៈ ,២. ឈ្មោះ តាំង សុទី

មានមេធាវីលោក ស៊ិន វ៉ាន់នី

ប៉ុនប៉ងឃាតកម្ម

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៩៥ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ យឿន ឡុន ឈ្មោះ ស៊ុំ យឹម

អំពើលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស ដោយការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២២៥ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ឃុន ស្រីពៅ ហៅ អ៊ុក ឡែ  

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន