តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
05.09.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៤៥ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ខេង លីវ៉េង ឈ្មោះ ឌី សម្ភស្ស មានមេធាវីលោក អ៊ីវ វិចិត្រ

ការប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១២៧ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ គឹម យូ ហៅ ធៀង មានមេធាវីលោក នូ ចន្ថា  

ចាប់ឃុំឃាំង និងបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់ក្នុងគោលដៅ

ជំរិតទារប្រាក់

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៩៤ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ សម រង្សី មានមេធាវីលោក សំ សុគង់  

សមគំនិតក្នុងអំពើបន្លំឯកសារសាធារណៈ ប្រើប្រាស់

ឯកសារសាធារណៈក្លែងក្លាយ និងញុះញង់បង្កឲ្យមាន

ភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្ដិសុខសង្គម

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៤៥ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  ១. ឈ្មោះ ម៉ី សាមឿន , ២. ឈ្មោះ អៀម រី ឈ្មោះ ស្រេង សុង ហៅ ភ្លោះ

ហិង្សាបណ្ដាលឲ្យមរណភាពនៃជនរងគ្រោះ