តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
07.25.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៨៥ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ ធីលេ ដារ៉ា , ២. ឈ្មោះ យ៉ យ៉ាំងសាង

មានមេធាវីលោក ឡោ គីមហ្គិច

  ជួញដូរ និងរក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៤៩ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ជីម សាវ័ន្ដ ១. ឈ្មោះ ឆេង សារ៉េត , ២. ឈ្មោះ ឈ ហេង

បើកបរបង្កឲ្យស្លាប់ដល់អ្នកដទៃដោយអចេតនា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៥៤ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ នួន សម្បត្តិ ហៅ ឆាយ  

ប្ដឹងស្រូបទោសបញ្ចូលគ្នា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៥ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ ហែម រិ មានមេធាវីលោក គ្រី សេរីវិស្សុត  

បើកបរបណ្ដាលឲ្យរបួស និងស្លាប់អ្នកដទៃ