កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
05.28.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០
ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឹង
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥៣ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
លោកស្រី នៅ ចន្ថា លោក ជុំ ចេក

ប្ដឹងសុំផ្ដាច់សមគ្គសង្វាសពីប្ដី , សុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងកូន

ចំនួន០២នាក់ និងសុំបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិរួម

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤០ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

លោកស្រី លាង មិថុនា មានមេធាវីលោក ណាច ទ្រី ,

លោក ជុន សុជាតិ និងលោក មាស សុខជាតិ

លោកស្រី សាឯម ចរិយា

ប្ដឹងសុំរំលាយកិច្ចសន្យាបញ្ចាំដីអមលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិ

កាន់កាប់ និងវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់អចលនវត្ថុ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៣ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
លោកស្រី ភោភ ផានុ មានមេធាវីលោក ម៉ៃ វណ្ណាឌី

លោក ហេង ម៉េង មានមេធាវី

លោក ពេជ្រ សូរិយានិងលោក ពិន ម៉ាឡាលីនណា

ប្ដឹងសុំរំលាយកិច្ចសន្យាចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤