កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
05.27.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០
ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
ឈ្មោះ អ៊ុល ថា ឈ្មោះ ជា ថោយ ឆបោក
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៧ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
១. ឈ្មោះ យាង សុធារិន្ទ , ២. ឈ្មោះ អ៊ួន ឈិន

ប្រគល់ឱ្យរដ្ឋបរទេសនូវព័ត៌មានជាអាទិ៍ដែលអាចធ្វើ

ឱ្យអន្ដរាយការការពារជាតិ