តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
07.19.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក ម៉ាត់ អ៊ីសា មានមេធាវីលោក ម៉ម ស៊ីដាណា

លោកស្រី សុះ ស្មាស់ មានមេធាវី

លោក ប៉ា ងួនគា និងលោក សៀន ស៊ីលវិយោ

ប្ដឹងសុំទទួលស្គាល់សិទ្ធិលើកម្មសិទ្ធិដីចម្ការទំហំ ០២ហិកតា

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៨ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

  លោក ហ្សី ជៀន មានមេធាវីលោក សួគ៌ា លឹមដារ៉ា លោកស្រី គឹម វណ្ណា មានមេធាវីលោក ជុំ ធីរឹទ្ធ

ប្ដឹងសុំលែងលះពីប្រពន្ធ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៨ដសក ចុះថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក អ៊ុក ច័ន្ទថា មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា ១. លោកស្រី ទេស សួន , ២. លោកស្រី វ៉ាន់ ចន្ថា

ប្ដឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលេខ៖ ០៧ដកស “ញ”

ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៤៦ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី អៀង គឹមសេង មានមេធាវីលោក ផាត់ សុផល លោក ពេជ្រ សុជាតិ មានមេធាវីលោក ជឹម ឃៀង

ប្ដឹងសុំផ្ដាច់អនីតិសង្វាសពីប្ដី