តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
07.17.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០២ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥

  លោក អ៊ុន ចាន់ថា មានមេធាវីលោកស្រី តុប ឈុនឡេង លោក ជា ហ៊ីម មានមេធាវីលោក ផាត់ សុផល

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់ និងបែងចែកភាគហ៊ុនដាច់ពីគ្នា

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៩សថ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥

 

លោក ទីន សុវណ្ណនី តំណាងឲ្យពន្ធនាគារខេត្តរតនៈគិរី

មានមេធាវីលោក ជុំ សុវណ្ណាលី

លោក ញឹល ហ្លើញ មានមេធាវី

លោក អៀ សុភាព និងលោក ស៊ិន ផល្លា

ប្ដឹងសុំឲ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មីនូវសំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណី

លេខ៖ ៨៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤

របស់តុលាការកំពូល

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០១ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

 

លោក ផន សុភ័ក្រ មានមេធាវី

លោក ប៊ូ សាវុន និងលោក សាយ វៃ

១. លោក ម៉េង គង់ , ២. លោកស្រី ម៉េង ហេងអៀង ,

៣. លោកស្រី ម៉េង ណាគ្រី , ៤. លោកស្រី ម៉េង ឆេងលី

៥. លោក ឈឹម គ្រុយ មានមេធាវីលោក វិរោចន៍ សុផង់

ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដី