តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
06.28.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៨២ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

 

លោក ហ្វាម ទៀងយ៉ុង មានមេធាវីលោក ទួត លុច ,

លោក ហាវ ស៊ីណាត និងលោកស្រី ឈុន សុធារិន

១. លោក ដាវ វ៉ាន់ទាន់ , ២. លោក ហ័ង វ៉ាន់ស៊ី ប្រគល់សិទិ្ធ

ឲ្យឈ្មោះ យឿង គឹមទួន មានមេធាវី

លោក អ៊ែល វណ្ណៈ , លោក ចិត្ត សង្វា ,

លោក ម៉ៅ ណារី , លោក ម៉ៅ ណារដ្ឋ

និងលោក ជុំ សុវណ្ណលី

ប្ដឹងសុំដកសិទ្ធិពីអភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្

ធ និងផ្ទេរភាគហ៊ុនចំនួន ១០០០ ភាគហ៊ុន

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២២៥ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី ព្រុំ ម៉ានី លោក ហ៊ី ប៊ីន និងប្រពន្ធឈ្មោះ នាង អូន

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៨ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

 

លោក Lee Yung Shin ផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យលោក Son YenSup

មានមេធាវីលោកស្រី ងួន វណ្ណារី

លោក ចាន់ សារិន

ប្ដឹងសុំឲ្យតុលាការចេញសាលក្រមសម្រេចសុំចូល

ជាតតីយជន