កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
06.01.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឹង
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៦ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

លោកស្រី ឡាយ សុជាតិ(ស្លាប់) បន្ដសិទ្ធិដោយកូន

១. ឈ្មោះ ឡាយ សុខម៉េង ,២. ឈ្មោះ ឡាយ សូនីតា

មានមេធាវីលោក ម៉ម ស៊ីដាណា

លោកស្រី សេង វួចលាង

មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា និងលោក សាយ វៃ

ប្ដឹងទាមទារឱ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មីសុំឱ្យបដិសេធចោល

សាលដីការដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥៧ “ក” ចុះថ្ងៃទី១៩ 

ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០ របស់តុលាការកំពូល

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤៦ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

១. លោក មុំ ហួរ , ២. លោក មុំ ជួរ

មានមេធាវីលោក នូ ចន្ថា​ និងលោក ថា សុភ័ក្រ្ដ

លោកស្រី អ៊ួង គឹមហៀង មានមេធាវីលោក ឃូ ឡុង ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីសេវភាព
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤៨ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

លោក រុន រ័ត្នវាសនា និងប្រពន្ធឈ្មោះ ជា សុវណ្ណនី

មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា

លោក ហ៊យ ហ៊ាង និងប្រពន្ធឈ្មោះ ចិ ហ៊ុនលី

មានមេធាវីលោក ហាក់ សៀកលី ,លោក តុប ថាណារម្យ 

និងលោកស្រី សាំង វណ្ណស្រីល័ក្ខណ៍

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់