កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
06.05.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣១៨ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

ឈ្មោះ Kehinda Ogunmola

មានមេធាវីលោក ពឹង យក់ហៀប

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៥៩ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

១. ឈ្មោះ ស្វាយ សារ៉េត , ២. ឈ្មោះ ញឹម សារ៉ា 

ហៅ ម៉ៅ , ៣. ឈ្មោះ សំ សុផាត ហៅ ជា ,

៤. ឈ្មោះ សំ សំអុល មានមេធាវីលោក លី សុចិត្រា

ឈ្មោះ ចាន់ រជ្ជតា កាន់កាប់ ហ៊ុំព័ទ្ធ កាន់កាប់ដីព្រៃរបស់រដ្ឋ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៦៨ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ ស្រី ទូច

ឈ្មោះ ឈន សៀកលាង 

មានមេធាវីលោក ណង ប៊ុនមី

មិនបំពេញកាតព្វកិច្ច ចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន

នៅពេលដល់ឥណប្រទានដោយមានបំណង និងដោយ

មានចេតនា ធ្វើឱ្យខូចប្រយោជន៍

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៨៧ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ អ៊ឹង ចាន់រតនៈ ឈ្មោះ រ័ត្ន វាសនា ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៩ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
ឈ្មោះ មាន ស៊ាងហៃ លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស (ឆក់កាបូប)