កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
06.03.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣៤ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ PARK YOUL មេធាវីលោកស្រី សន សូនី និងលោកស្រី កែត ដាលីន

ទិញពេស្យាចារកុមារ និងបទរួមភេទជាមួយនឹងអនីតិជន

អាយុក្រោម ១៥ឆ្នាំ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២០៩ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ មុត កេនចំរើន

ជួញដូរ ដឹកជញ្ជូន និងរក្សាទុកដោយខុសច្បាប់

នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ០២ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
ឈ្មោះ ហោ សូរិយា ឈ្មោះ ហ៊ាង ប៊ុនធឿន រំលោភលើទំនុកចិត្ត
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៤២ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
ឈ្មោះ ពៅ ពណ្ណរាយ ហៅ ជុក ប្ដឹងសុំស្រូបទោសបញ្ចូលគ្នា