តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
06.19.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៤ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

  លោក ជា ថារី មានមេធាវីលោក អ៊ិន គីម លោក លី សែនសេរី មានមេធាវីលោក ពេជ្រ សម្បត្តិ

ប្ដឹងសុំរំលាយកិច្ចសន្យាម៉ៅការរៀបចំបណ្ដាញអគ្គីសនី

និងបណ្ដាញទឹកក្នុងអគារខុនដូរ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៨ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

  លោក ងន ភិរម្យ មានមេធាវីលោក នូ ចន្ថា

លោកស្រី នៅ សុភា មានមេធាវីលោក អ៊ីវ ប៉ូលី ,

តតីយជន ៖ ១. លោក នៅ សុខា (ស្លាប់) បន្ដសិទ្ធិដោយ

លោកស្រី ប៊ុន លីវ , ២. លោក ប៊ៀវ សុឃា

មានមេធាវីលោក សួង សុភ័ក្រ្ដ និងលោក កុយ គន្ធី

ប្ដឹងសុំលែងលះពីប្រពន្ធ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥១ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

 

លោកស្រី អ៊ីត ម៉ារី ហៅ ចាន់ ណារី

មានមេធាវីលោក អ៊ុក ស៊ីរឿន

លោក ឡេង ដា និងប្រពន្ធឈ្មោះ សុង ចាន់នី

មានមេធាវីលោក ជា សុខចាន់ និងលោក នួន បូរ៉ា

ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដី