កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
06.03.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣១២ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

ឈ្មោះ លី ធៀមឆាយ ហៅ គីម ឆាយ មានមេធាវី

លោកស្រី ជុក ច័ន្ទម៉ូលីនដា និងលោក យុង ផានិត

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៩៨ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

១. ឈ្មោះ ប៊ុត សុបិន្ត ,២. ឈ្មោះ ONWUKU CHIBUSOR , 

៣. ឈ្មោះ SAMSON IFECHI FRIDAY

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៨០ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ សឿន កុសល ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៤៣ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
ឈ្មោះ តូ សុខហេង ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៣ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ GARRY PAUL MULROY

មានមេធាវីលោក សូ​មូស្សេន្មី

ការទិញពេស្យាចារកុមារ និងអំពើអាសប្រឆាំង

 និងអនីតិជនក្រោមអាយុ១៥ឆ្នាំ