កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
05.27.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០
ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៨៨ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

១. ឈ្មោះ ម៉ី ចាន់ , ២. ឈ្មោះ នាក់ ស្រីទូច ,

៣. ឈ្មោះ អ៊ុន ហូវ ហៅ យាយលក់អង្ក

មានមេធាវីលោក លី កុសល និងលោកស្រី ពឹង ធីតា

ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស (ដោយប្រើអាវុធ)
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៨០ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

១. ឈ្មោះ ភី សុផា , ២. ឈ្មោះ ផុន សុវណ្ណារស់ ,

៣. ឈ្មោះ រស់ ចាន់ធួន , ៤. ឈ្មោះ ភី ស្រីណែត

សមគំនិតក្នុងអំពើរំលោភសេពសន្ថវៈមានស្ថានទម្ង​ន់ទោស

ទាក់ទងនឹងជនល្មើស

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៤៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ ប៉ាន់ សុភាវត្តី មានមេធាវីលោក ខេង វណ្ណឌី ឈ្មោះ សុខ វនីដា រំលោភទំនុកចិត្ត
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១០ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
ឈ្មោះ អៀង ប៊ុនឌឿន ហៅ អូនវែង ប្ដឹងសុំស្រូបទោសបញ្ចូលគ្នា