កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
05.26.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០
ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឹង
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤៧ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩
លោក អ៊ុយ ឆាយ មានមេធាវីលោក លី សំបូររិទ្ធិ លោកស្រី ហុង សុខន មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា ប្ដឹងសុំអនុ​​​វត្តកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៥៩ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
លោក ជុំ រុំ មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា លោកស្រី សាន់ ភ្លង មានមេធាវីលោក សុង ម៉ៅ ប្ដឹងសុំបើកផ្លូវចេញចូលទំហំ០៣ម៉ែត្រ
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៩៤ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

១. លោក ផាត់ បញ្ញាសុជាតក៏ និងប្រពន្ធ

ឈ្មោះ រស់ កុលកេសី , ២. លោក ស កាម៉ាច 

និងប្រពន្ធឈ្មោះ ផាត់ សច្ចា មានមេធាវី

លោកស្រី មាស​ ស៊ីថន និងលោក សុវណ្ណ លីហៀង

១. លោក ម៉ាន់ ច័ន្ទឌី , ២. លោកស្រី លាស់ ប៊ីហ្សីរ៉ា

មានមេធាវីលោកស្រី មួង ធនលាភី

 និងលោក ឈុន តារា

ប្ដឹងទាមទារឱ្យសហចុងចម្លើយធ្វើនីតិវិធីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ

លើផ្ទះ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៩៥ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

១. លោក ម៉ាន់ ច័ន្ទឌី , ២. លោកស្រី ទិត្យ គន្ធា

មានមេធាវីលោកស្រី មួង ធនលាភី

លោកស្រី លាស់ ប៊ីហ្សីរ៉ា មានមេធាវីលោក ឈុន តារា

ប្ដឹងទាមទារឱ្យចុងចម្លើយបង់ប្រាក់បន្ថែម

ចំនួន ២០ ២០៣,៤១ ដុល្លារអាមេរិកលើគម្រោង

សាងសង់ផ្ទះប្រាំល្វែង