កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
05.25.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០
ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៨៩ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

១. ឈ្មោះ សុខ ស៊ីនួន , ២. ឈ្មោះ កៅ សំអឿន ,

៣. ឈ្មោះ សួង អេង ហៅ ដួង បណ្ដូល ហៅ ស៊ីញ

មានមេធាវីលោក កៅ សុភ័ក្រ្ដា

ឈ្មោះ សុខ លក្ខិណា លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៣៤ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ ជុំ វិជ្ជរ៉ា ឈ្មោះ ស៊ុយ សំណាង ហិង្សាដោយចេតនា
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៩១ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

១. ឈ្មោះ ញឹក សំណាង ហៅ ណាង ,

២. ឈ្មោះ ណង ស៊ីនួន

ប្ដឹងសុំអនុវត្តស្រូបទោសបញ្ចូលគ្នា