តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
07.05.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៩ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៩

  លោកស្រី ឡេង ប៊ុន្នី លោក ងួន ផុន

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨៦ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៩

  ១. ​លោក ប៉េង​ អេងហាក់ ​, ២. ឈ្មោះ កែវ ឡុច លោក សេង ស៊ីម​

ប្ដឹងសុំសិទ្ធិកាន់កាប់ដី និងផ្ទះតាមកិច្ចសន្យា

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤៧ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក លន់ ឆារី លោក ឡឹក សាម៉ុល មានមេធាវីលោក ម៉ន កែវស៊ីវិន

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់ឈ្នួលផ្ទះសរុបចំនួន ៨៥៦ ៨០០រៀល

និងប្ដឹងសុំឲ្យអ្នកទាំងពីរនាក់ប្ដីប្រពន្ធចុះចេញពីផ្ទះ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៣ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

 

ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈភីអិលស៊ីសាខាអូឡាំពិក

តំណាងដោយលោកមេធាវី ម៉ែន សីហា

លោកស្រី តាំង ហេង ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤៣ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥

  លោក សួង សុភាព មានមេធាវីលោក ឈីវ ថេង

លោក អាន សុខ មានមេធាវីលោក សាន់ ជួយ ,

តតីយជន ១. លោក ហ៊ុន សុខា , ២. លោក អ៊ឹម សុវត្ថា

មានមេធាវីលោក ជា សុវណ្ណ , លោក ទេព មុនីជាតិ ,

លោក ម៉ែន មុនីតារា និងលោក ទេព បញ្ញា

ប្ដឹងទាមទារដីទំហំ ៦២ ហិកតា