តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
07.03.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៦២ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៩

  ១. លោក ជា សុផល , ២. លោក អ៊ុក ឈឿន លោក លូ អានទូ

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៣៦ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩

  លោក កែវ ហាវី មានមេធាវីលោក សែម ចិន្ដា

លោក ជួង អូន មានមេធាវី

លោក ឆេង សុខនី និងលោក ហ៊ល ស៊ីណា

ប្ដឹងសុំឲ្យរុះរើផ្ទះចេញពីដី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១២៥ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

  លោក សុខ គឹមសាន

១. លោក សឿន សុធា , ២. លោក ហ៊ីង សុវណ្ណ

មានមេធាវីលោក សុខ គ្រុយ

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៩ដសក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី ងិន ឡាង តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ៤៧គ្រួសារ លោក ជឺ ស្រស់ និងប្រពន្ធឈ្មោះ រិន គឹមរ៉ុង

ប្ដឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលេខ៖ ០៩ក្រVIIសសដកស

ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៩ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

  ហ្រ្វង់ ឌុយឡាក់ មានមេធាវីលោកស្រី ទ្រី ឈួន លោកស្រី ទូច សុគន្ធា មានមេធាវីលោក យិច សមិទ្ធិ

ប្ដឹងទាមទារដី