តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
06.21.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៧ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក លី ឡម មានមេធាវីលោក កែវ សេដ្ឋា

លោក កុយ សង មានមេធាវី

លោក ហ៊ីន ពៅសំណាង និងលោក ហ៊ឹង សៅលិញ

ប្ដឹងបដិសេធប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិលេខ A1 1083 ចុះថ្ងៃទី១៤

ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤១ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥

  លោកស្រី សុខ ស្រី មានមេធាវីលោក កែវ សេដ្ឋា លោក ម៉ៅ មុន្នី មានមេធាវីលោក អ៊ី ចំរើន

ប្ដឹងសុំបដិសេធប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុ

លេខ A2 0137 ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៥

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤៣ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក សួង សុភាព មានមេធាវីលោក ឈីវ ថេង

លោក អាន សុខ មានមេធាវីលោក សាន់ ជួយ ,

តតីយជន ១. លោក ហ៊ុន សុខា , ២. លោក អ៊ឹម សុវត្ថា

មានមេធាវីលោក ជា សុវណ្ណ , លោក ទេព មុនីជាតិ ,

លោក ម៉ែន មុនីតារា និងលោក ទេព បញ្ញា

ប្ដឹងទាមទារដីទំហំ ៦២ ហិកតា