តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
07.18.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១១០ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥

  ឈ្មោះ ឌឿ សាវិន មានមេធាវីលោក យ៉ាំ យ៉េត ឈ្មោះ ជា សុផល ហៅ ទ្រី

ប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធឯកជន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៣៦ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ តាំង ឡាង ឈ្មោះ កែវ ផេង ហៅ ផេង តេង

ប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធទ្រព្យសម្បតិ្តសាធារណៈ និងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនា