តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
11.16.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៥១ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ អ៊ុក ប្រុសតាក់  

ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ ចំរើន ចរិយា ឈ្មោះ MOUNRO GAVIN JAMES

រំលោភលើទំនុកចិត្ត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៣៨ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

 

ឈ្មោះ ចាន់ ពិទូ ហៅ តួ មានមេធាវី

លោក កៅ សីហា និងលោក សួន សុភី

ឈ្មោះ កែវ សុវណ្ណរចនា លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស