តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
11.13.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៨ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤

  លោកស្រី ង៉ែត ប៊ុននាន លោក បេស ត្រាវុធ

ប្ដឹងសុំលែងលះពីប្ដី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៤ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

 

លោកស្រី ណន យ៉ាន ហៅ ណន គឹមយ៉ាន

មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា

លោក ទួន រ៉ើន និងប្រពន្ធឈ្មោះ សារុន ណាវី

មានមេធាវីលោក ច័ន្ទ តារាមុនន្ទ

ប្ដឹងសុំបែងចែកទ្រព្យរួម និងមរតកតាមច្បាប់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣២ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

  លោក ម៉ៅ សែ មានមេធាវីលោក ឡាយ ស៊្រីវ លោក ជូ ផារិន មានមេធាវីលោក អេង សុធា

ប្ដឹងសុំទាមទារដីសេវភាព