តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
06.15.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៦៣ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. លោក ផូង ពិសិដ្ឋ , ២. លោក ហ៊ីន សំរិទ្ធិ

មានមេធាវីលោក កែវ សេដ្ឋា

លោក វីរ៉ាត់ គ្រឹស្នា មានមេធាវីលោក អ៊ុក សារី ,

លោក សេក សុវណ្ណា និងកញ្ញា ម៉ៅ សំវុទ្ធារី

ប្ដឹងសុំរំលាយកិច្ចសន្យា និងទាមទារប្រាក់កក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៦៥ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក សែត ខ្នូន

លោកស្រី លី ពក ហៅ ហ្វៃ ស្រី

មានមេធាវីលោក ទូច ជីវ៉ា

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់ចំនួន ១៤ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៤៣ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

 

លោកស្រី សុខ សម្បតិ្ត

មានមេធាវីលោក ស៊ុយ ឈុនហាក់

លោក ZHENG FENG

មានមេធាវីលោក លី តៃសេង , លោក ឡឹក ពិសិដ្ឋ

និងលោក តុប ផាណារម្យ

ប្ដឹងសុំទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៦ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

 

លោក សូត្រ សម្បតិ្ត

មានមេធាវីលោកស្រី មួង ធនលាភី

លោក សុខ ម៉ានី ប្ដឹងសុំលែងលះពីប្រពន្ធ