តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
11.12.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៧៦ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ វ៉ន ស្រីម៉ុម មានមេធាវីលោក អ៊ុង ស៊ីឡេត  

ការនាំចេញដោយមិនស្របច្បាប់ដោយមានគោលដៅ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៤០ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

 

១. ឈ្មោះ កែវ សារឿន ហៅ ណាម ឡុង ,

២. ឈ្មោះ ប៊ុន ថា ហៅ ង្វៀង ធីធីក មានមេធាវី

លោក ជាតិ​ សុខា និងលោក ប៉ាក ឡាយយី

 

ផលិតដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន រក្សាទុក

ដឹកជញ្ជូន ឬជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

និងបទកាន់កាប់ ឬដឹកជញ្ជូនអាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៤១ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

 

ឈ្មោះ សុខ សូហៃ មានមេធាវី

លោក ស៊ិប វិសាល និងលោក មុំ សុភា

  ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន