តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
06.14.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៨ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧

 

លោក គី ឈុនឆាយ ហៅ ម៉ៅឆាយ មានមេធាវី

លោក សៅ នឿន និងលោក ខៀវ សុផាត

លោក ម៉ៅ គា

ប្ដឹងសុំបដិសេធប័ណ្ណសំគាល់សិទ្ធិកាន់កាប់គ្រប់គ្រង

ក្បាលដី៥៥ ទទឹង៤០ម៉ែត្រ បណ្ដោយ២៥០ម៉ែត្រ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២២២ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

 

លោក លាវ លន់

មានមេធាវីលោក ទិត ឡាយ

លោកស្រី ហូ គីម

មានមេធាវីលោក ស៊ា វណ្ណរ៉េត

ប្ដឹងសុំទាមទារជំនុំជម្រះសាជាថ្មី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥០ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

  លោក អ៊ិន សារិន មានមេធាវីលោក ឡាយ ស៊ី្រវ លោក យឹម សារីន មានមេធាវីលោក ហ៊ុយ ម៉ាំង

ប្ដឹងសុំប្រគល់ដីទំហំ ២៣៥ហិកតា