កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
03.31.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឹង
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១០៥ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩
លោក វង់ តិចគង់ មានមេធាវីលោក វ៉ិត សុវណ្ណារ៉ា

លោក ស្រ៊ន់ ម៉េងស្រ៊ាន និងប្រពន្ធឈ្មោះ លឹម កៀម

មានមេធាវីលោក ចេង ប៉េងហាប់ និងលោក សុង ម៉ៅ

ប្ដឹងសុំឱ្យចុងចម្លើយចាកចេញ និងប្រគល់អចលនវត្

ថុផ្ទះទំហំ ទទឹង៥ម៉ែត្រ បណ្ដោយ៨ម៉ែត្រ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៤៦ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

លោក មិន សុខា មានមេធាវី

លោក រ៉ូ ប៊ិនណៃ និងលោក ជា សៅវ៉ាន់ថន

លោកស្រី ឃឹម ចាន់ថាង មានមេធាវីលោក ស៊ុយ សុខុន

ប្ដឹងសុំឱ្យទទួលស្គាល់ដើមចោទជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើដី

ទំហំ ២៩ ០០០ម៉ែត្រក្រឡា

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៦៩ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
លោក ប៊ុន វុទ្ធី មានមេធាវីលោកស្រី មួង ធនលាភី

លោក ជា សុខហេង តំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុនខ្មែរយូនីលែន

អ៊ិនវេសមេនខូអិលធីឌី និងក្រុមហ៊ុនថេកហ្វេកអ៊ិនវេសមេន

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់