កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
03.27.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឹង
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៣ ដសក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

លោក ម៉ែន ណារ៉ុង មានមេធាវី

លោក ហួង សុភ័ក្ដ្រ និងលោក លី យៀកលីន

១. លោកស្រី កៅ សីហា , ២. លោក សឿ សំខាន់ 

និងប្រពន្ធឈ្មោះ កៅ ចាន់រ៉ានី មានមេធាវី

លោក ណាច ទ្រី និងលោក ជុន សុជាតិ

ប្ដឹងសុំឱ្យតុលាការសម្រេចចេញដីការក្សាការពារហាម

ឃាត់សហកូនបំណុលមិនឱ្យលក់ដោះដូរជួលបញ្ចាំផ្ទេរ

សិទ្ធិដាក់ធានាហ៊ីបូតែក

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៤ ដសក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

លោក ម៉ែន ណារ៉ុង មានមេធាវី

លោក ហួង សុភ័ក្ដ្រ និងលោក លី យៀកលីន

១. លោកស្រី កៅ សីហា , ២. លោក សឿ សំខាន់ 

និងប្រពន្ធឈ្មោះ កៅ ចាន់រ៉ានី មានមេធាវី

លោក ណាច ទ្រី និងលោក ជុន សុជាតិ

ប្ដឹងសុំឱ្យតុលាការសម្រេចចេញដីការក្សាការពារហាម

ឃាត់សហកូនបំណុលមិនឱ្យលក់ដោះដូរជួលបញ្ចាំផ្ទេរ

សិទ្ធិដាក់ធានាហ៊ីបូតែក

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១២១ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩
លោកស្រី លី សៀងលី លោកស្រី ម៉ក់ សំអន(ស្លាប់) អ្នកទទួលឈ្មោះ ម៉ក់ គណ្ណាលី ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៨៣ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩
លោក សំ គង់សេងហេង លោកស្រី ឌុក សុផល មានមេធាវីលោក តឿ ហៃ ប្ដឹងសុំលែងលះពីប្រពន្ធ
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៩៩ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

លោកស្រី ម៉ី ដារ៉ាវី

មានមេធាវីលោកស្រី អ៊ឹម ដាលីន

លោកស្រី ឡុង ឆិតថាវី ឱ្យធ្វើជាតំណាង

លោកស្រី ឡុង នីថា និងលោក ឡុង ជីវីនិត

មានមេធាវីលោក មួង សុគន្ធ

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៣៩ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
លោកស្រី លី សុខងីម មានមេធាវីលោក ម៉ែន មុនីតារា លោកស្រី កាន ណាវី មានមេធាវីលោក លូង សុខា ប្ដឹងសុំតវ៉ាការអនុវត្តដោយបង្ខំ