តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
08.27.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៥ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ ជា ធឿន មានមេធាវីលោក ហែម សុចិត្រ ឈ្មោះ ថា លី

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣៤ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ សេង ចិន្ដា ហៅ កៀក  

រក្សាទុក ដឹកជញ្ជូន ឬជួញដូរដោយខុសច្បាប់

នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៦១ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ រិះ យ៉ះ មានមេធាវីលោក ទិត្យ ឡាយ ឈ្មោះ ញឹម គន្ធា

សមគំនិតក្នុងអំពើឃាតកម្មគិតទុកជាមុន