តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
08.24.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៧៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ​ សែម ធា ហៅ ខ្លឹង មានមេធាវីលោក ចិត្រា ណាវី  

ឃាតកម្មដោយមានអំពើរំលោភសេពសន្ថវៈ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៣៥ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ សយ សុភាព ហៅ អៀម  

រំលោភសេពសន្ថវៈ និងអំពើលួច

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៦៦ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ លាង សុខលីន មានមេធាវីលោក ហូ ពេជ្ររត​នា  

ជួញដូរខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន