តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
08.22.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៦៤ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

 

១. ឈ្មោះ លាង អេងនី ,​ ២. ឈ្មោះ អ៊ួន ម៉ាឡៃ

មានមេធាវីលោក ឆេង សុខនី

ឈ្មោះ លឹម សុផល មានមេធាវី

លោក ស៊ុយ វឌ្ឍី និងលោក ស៊ុយ សុខុន

ធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៣៣ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ប៉ូ លី ឈ្មោះ ជិន ឃឿន

ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ០៦ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ ឃួន សារ៉ាវុធ ឈ្មោះ សន នឿន

រំលោភលើទំនុកចិត្ត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៩ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

 

ឈ្មោះ កឹម សុខា មានមេធាវីលោក ផាន់ ច័ន្ទស័ក្ដិ ,

លោក ផែង ហេង និងលោក ចាន់ ចេន

  សន្ទិដ្ឋិភាពជាមួយបរទេស