តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
08.22.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៥៥ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ ស៊ឹង សុខលីន , ២. ឈ្មោះ ឈន គឹមសយ

មានមេធាវីលោកស្រី ជុក ច័ន្ទម៉ូលីនដា

ឈ្មោះ ស៊ុយ ដាវី ហិង្សាស្រាល (ទៅវិញទៅមក)

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៨០ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ សុខ ហ៊ីម  

សញ្ចារកម្មមានស្ថានទម្ងន់ទោស

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៥៣ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ សុខ នី ហៅ ស៊ាន មានមេធាវីលោក ឈីវ ថេង  

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន (ច្រើនដង)

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៦១ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

  ១. ឈ្មោះ ឌី ភារិត ហៅ យិត , ២. ឈ្មោះ ធី ចំរើន ឈ្មោះ ហេង គា

ហិង្សាដោយចេតនា (មានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារ

មរណភាពនៃជនរងគ្រោះ)

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៦៨ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ ស្រ៊ុន វុទ្ធី ហៅ ធីស្វា  

ប្ដឹងសុំអនុវត្តស្រូបទោសបញ្ចូលគ្នា