តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
05.23.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៨១ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ កាន់ ប៊ុណ្ណា , ២. ឈ្មោះ កាន់ ប៊ុន្នី

មានមេធាវីលោក ខៀវ សុផល និងលោក ខៀវ សុផាត

ឈ្មោះ មុំ ស៊ីណា ឃាតកម្ម

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៧៣ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ គិត សុធារិទ្ធិ  

រួមភេទជាមួយអនីតិជនអាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៦០ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ហង្ស ជីងជីង  

ដឹកជញ្ជូន ឬជួញដូរគ្រឿងញៀនដោយខុសច្បាប់នូវ

សារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៨៦ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ស៊ូ លីញ៉ាថៅគូ  

ជួញដូរគ្រឿងញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២២៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ រស់ សំអាត ហៅ តូ  

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន