តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
08.20.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៥៧ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ នៅ ថាវីរៈ  

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៦២ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

 

១. ឈ្មោះ នួ​ន ធា , ២. ឈ្មោះ ស្វាយ លីម ,

៣. ឈ្មោះ ដូង ឃីម

១. ឈ្មោះ ឆឹង យូគឹង ប៉ុនប៉ងឃាតកម្ម និងសមគំនិត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៩៨ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

 

១. ឈ្មោះ សៀង សំអាត ,២. ឈ្មោះ ស៊ី អ៊ាមហួយ ,

៣. ឈ្មោះ សៀង ចាន់ធូ មានមេធាវីលោក គួយ ធុនណា

ឈ្មោះ អាង បញ្ញារិទ្ធិ មានមេធាវីលោក សេង ធារ៉ា ប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិឯកជន