តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
05.17.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១១០ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ ហាប់ សារិទ្ធ ឈ្មោះ គង់ វិចិត្រ

មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ជួញដូរបាន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧៥ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ ម៉ៅ សុភារី , ២. ឈ្មោះ ជុំ ភ័ក្រវាសនា ,

៣. ឈ្មោះ អាង សុភី ហៅ ក្សឺយ

១. ឈ្មោះ ជុំ ហ៊ , ២. ឈ្មោះ តាន់ ហូង សមគំនិតធ្វើឲ្យបាត់ជំនឿលើសេចក្ដីសម្រេចរបស់តុលាការ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៧៣ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ សុខ ហេង , ២. ឈ្មោះ សុខ ហៀង ,

៣. ឈ្មោះ សុខ ហៃ មានមេធាវីលោក អ៊ឹម ម៉ាច

  ជួញដូរខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៨៧ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ សុខ ឆៃ ហៅ ឆេះ មានមេធាវីលោក អ៊ឹម ម៉ាច  

ប្ដឹងសុំអនុវត្តស្រូបទោសបញ្ចូលគ្នា