តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
05.22.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២០២ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១០

 

លោកស្រី សាត់ សៀម(ស្លាប់) អ្នកទទួលសិទ្ធិបន្ដ

១. ឈ្មោះ ផាត់ ស៊ុំ , ២. ឈ្មោះ ផាត់ ស៊ីម

១. លោក នៅ​ សុង , ២. លោកស្រី នៅ សឿន ,

៣. លោកស្រី នៅ ស៊ឹម

ប្ដឹងទាមទារដី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១០៩ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី ជុំ រំដួល ហៅ ជុំ ស៊ីណាត

លោក គឹម ហុង ហៅ ថ្លាង គឹមហុង

មានមេធាវីលោក ចេង ប៉េងហាប់ ,

តតីយជន៖ លោក ឌី ប៉ូ មានមេធាវី

លោក សៅ វីតា និងលោក សៅ បូណាត

ប្ដឹងសុំបដិសេធការលក់ទិញដីទំហំ ទទឹង១០០ម៉ែត្រ

បណ្ដោយ១១៨ម៉ែត្រ និងលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីលេខ៖

០២៦/៩៨ល.ប ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥៦ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

 

ក្រុមហ៊ុនវើលដ៏ស៊ីធីតំណាងដោយលោក លី សាងហូ

មានមេធាវីលោក លី ច័ន្ទតុលា និងលោក លី ទិត្យបូនាមី

ធនាគារឯកទេសខេមខូ តំណាងដោយ

លោក គឹម តេស៊ុប មានមេធាវី

លោកស្រី លឹម លាំងហ្គិច និងលោក សាន់ រ៉ាដា

ប្ដឹងសុំមោឃភាពលុបចោល និងរំលាយកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀង

ពាណិជ្ជកម្ម និងរំលាយកិច្ចព្រមព្រៀងធានាគឿន និងសុំ

ទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២១៣ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក តែ ជីម៉េង មានមេធាវីលោក ជូ ចាន់ធី លោកស្រី អ៊ុំ អេង មានមេធាវីលោក ចេង ផាន់នី

បណ្ដឹងទាមទាររបស់តតីយជន

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៥២ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី ហ៊ុន គឹម ថាន់ លោកស្រី ផុន ធី

ប្ដឹងសុំគ្រប់គ្រងដីលំនៅដ្ឋាន