តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
08.10.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១១៨ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

  ១. ឈ្មោះ សេក ខ្វាន់ , ២​. ឈ្មោះ ញឹម ឡាយ ហៅ ខ្មៅ ឈ្មោះ ឆយ សុខណេត

អំពើលួចដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារ

មរណភាពនៃជនរងគ្រោះ និងទទួលផលចោរកម្ម

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៣ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

 

ឈ្មោះ ជា ធឿន ហៅ ជា ជឿន

មានមេធាវីលោក ហែម សុចិត្រ

ឈ្មោះ អាន សុភាព

ឆបោកមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារបុគ្គលដែល

តាំងខ្លួនជារាជការ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧៤ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ អេ សុផៃ  

សញ្ចារកម្មមានស្ថានទម្ងន់ទោស

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៥១ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ ស៊ូ ឯល មានមេធាវីលោក គិន វិបុល ឈ្មោះ ម៉ម ស៊ីណា

ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន