តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
03.20.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៧ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

  លោកស្រី ហុង ថាច មានមេធាវីលោក ហ៊ុយ ផារី លោកស្រី ឡា សុឃីម

ប្ដឹងសុំបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់ និងប្រគល់

អចលនវត្ថុ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៥០ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ក្រុមហ៊ុនវ៉ើលដ៏ស៊ីធី តំណាងដោយលោក លី សាងហូ

២. ក្រុមហ៊ុនលេនម៉ាកវើលវ៉ាយ តំណាងដោយ

លោក លី សាងហូ មានមេធាវីលោក លី ច័ន្ទតុលា ,

លោក លី ទិត្យបូនាមី និងកញ្ញា ធីម​សុភាព

១. លោក ជុង មួងស៊ីក , ២. ក្រុមហ៊ុន Camph city

Development INC​ តំណាងដោយ

លោក ហាន គីហុង មានមេធាវីលោកស្រី លឹម លាំងហ្គិច

ប្ដឹងសុំឲ្យប្រគល់ និងចុះបញ្ជីផ្ទេរភាគហ៊ុន

ចំនួន ៣០៦ ភាគហ៊ុន