តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
03.19.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១០៩ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

  លោកស្រី ហ៊ិន សុភា មានមេធាវីលោក ជូង សុខា លោកស្រី ង៉ែត សារ៉េត មានមេធាវីលោក តុប ផាណរ៉ា

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១០ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក ហាក់ សុវណ្ណា លោក ទិត្យ លី

ប្ដឹងសុំឲ្យលុបឈ្មោះ ទិត្យ លី និងឈ្មោះ វង់ ខុម ចេញពី

បញ្ជីក្រុមហ៊ុនស៊ីធីអ៊ឹមអ៊ិនវេសមិន

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១២ដសក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក សុខ ទី មានមេធាវីលោក ឡាយ ស៊្រីវ ១. លោក ជា​ ហួរ , ២. លោក ប៉ិច ចន្ថា

ប្ដឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលើកពាក់បណ្ដឹងឧទ្ទរណ៍

លេខ០៦ដកឧ ២០១៧ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

របស់សាលាឧទ្ទរណ៍

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៤៤ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. លោកស្រី ប៊ុត កេន , ២. លោកស្រី ប៊ុត ណារី

មានមេធាវីលោក យិច សមិទ្ធិ

១. លោកស្រី ប៊ុត គីន , ២. លោកស្រី ជា លីណា ,

៣. លោកស្រី ជា ម៉ូលីកា

ប្ដឹងសុំទាមទារដីទំហំ ទទឹង១០ម៉ែត្រ បណ្ដោយ៣២ម៉ែត្រ

និងដីទំហំ ទទឹង៩ម៉ែត្រ បណ្ដោយ២៥ម៉ែត្រ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៣៣ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី មុន មុំ លោក យ៉ា ម៉ាត់លី និងប្រពន្ធឈ្មោះ ម៉ៅ យ៉ារ៉ា

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៣៩ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី យ៉ូប រីណា លោក លី ទៀត

​ប្ដឹងសុំលែងលះពីប្ដី