តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
09.10.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១០ ស.រ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

  ១. ឈ្មោះ នី វុទ្ធី  

ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន និងកាន់កាប់ប្រើប្រាស់អាវុធ

ដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតិ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣៤ ស.រ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

 

ឈ្មោះ DAVID JOHN FLICHER

មានមេធាវីលោក ម៉ុន វិមានចំប៉ា

  រំលោភសេពសន្ថវៈ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៨៤ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ឈិន វាសនា ហៅ តន  

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយការកាប់គាស់ទម្លុះទម្លាយ