តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
09.05.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២១២ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

 

ឈ្មោះ FRANCOIS GONTIER

មានមេធាវីលោក កៅ ស៊ូផា

ឈ្មោះ FIERRE ADER មានមេធាវីលោក ឡុង ដារ៉ា រំលោភលើទំនុកចិត្ត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣៣ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ គី

១. ឈ្មោះ ម៉ូសា , ២. ឈ្មោះ តាំង រ៉ូសា ,

៣. ឈ្មោះ អ៊ឹង គឹមឆុង

បើកបរបង្កឲ្យស្លាប់អ្នកដទៃដោយចេតនា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៤៣ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ សេង សៅ , ២. ឈ្មោះ តាំង ឡុង ,

៣. ឈ្មោះ ប៉ាត ធី , ៤. ឈ្មោះ ប្រាជ្ញ ឆុប ហៅ ដា

ឈ្មោះ អ៊ូច ស៊ីម មានមេធាវីលោកស្រី ជាតិ សុខា អ្នកផ្ដើមគំនិត ក្នុងអំពើឃាតកម្មគិតទុកជាមុន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៨៩ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ ថាលី ហៅ សាយ  

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន