តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
10.31.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២១៣ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

 

១. ឈ្មោះ OKKE UGOCHUKWU EMMANUEL ,

២. ឈ្មោះ AUXILLO MATHERESA DAYANAN ,

៣. ឈ្មោះ យឹម រិទ្ធី ហៅ សានី មានមេធាវី

លោក នូ ចន្ថា ​, លោក ហាក់ សុភារិទ្ធិ

និងលោកស្រី មួង ធនលាភី

  សមគំនិត ជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនខុសច្បាប់

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៩៩ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ ញឹក សុខអៀង ឈ្មោះ តែ ស៊ីតូ

ឆបោក

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣២ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ ស៊ុន ម៉ារ៉ា , ២. ឈ្មោះ សេង ស័ក្កមុនី ,

៣. ឈ្មោះ សេង សត្យា , ៤. ឈ្មោះ សេង ស័ក្កសីម៉ា

១. ឈ្មោះ ម៉ននី បណ្ឌិត , ២. ឈ្មោះ យស អូន

ឆបោក និងសមគំនិតក្នុងអំពើមិនបំពេញ

កាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ អាចជួញដូរបាន

(ចេញមូលប្បទានគ្មានសាច់ប្រាក់)

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៣៤ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

 

ឈ្មោះ ឡាក់ ប៉ូសានិតា មានមេធាវី

លោក សៅ នឿន និងលោក ខៀវ សុផាត

១. ឈ្មោះ រស់ សុធន , ២. ឈ្មោះ ម៉ក់ សុខ ,

៣. ឈ្មោះ អ៊ី ពក , ៤. ឈ្មោះ អ៊ូច ឡា ,

៥. ឈ្មោះ ខៀវ ស្រ៊ី , ៥. ឈ្មោះ សំរិត ស្រេម ,

៦. ឈ្មោះ ឡាត់ សារ៉េង មានមេធាវីលោក ស៊ិន វ៉ាន់នី

ឆបោក

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣២ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

  ១. ឈ្មោះ ប៉ាន់ ប៊ុនរិទ្ធិ , ២. ឈ្មោះ ប៉ាន់ សាវ៉ាន់

ឈ្មោះ ឈន សៀកលាង មានមេធាវី

លោក អុល ប៊ុនធឿន , លោកស្រី សៅ កញ្ញា

និងលោក ណង ប៊ុនមី

សមគំនិតក្នុងអំពើរំលោភទំនុកចិត្ត