តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
03.15.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៣២ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក តាំង គាមប៊ូ មានមេធាវីលោកស្រី មាស ស៊ីថន លោក អៀរ គឹមខេង

ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើអចលនវត្ថុ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២១៤ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក ខៀវ ទង មានមេធាវីលោក ចេង ផាន់នី លោក ទិត្យ លេក មានមេធាវីលោក ឆែ សុភា

ប្ដឹងសុំឱ្យចុងចម្លើយប្រគល់ដីឡូត៍

ទទឹង២០ម៉ែត្រ បណ្ដោយ៤០ម៉ែត្រ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៨ដសក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី លឹម ឈួរ មានមេធាវីលោកស្រី តេង រិទ្ធិ វ័ន្ដ លោកស្រី ឡុង សុភា មានមេធាវីលោក លឹម រតនៈ

ប្ដឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលើកពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ទរណ៍

លេខ ៖២២ ដសឧ ឆ្នាំ២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា

ឆ្នាំ២០១៧ របស់សាលាឧទ្ទរណ៍

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៣៨ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក ម៉ាយ ធី លោកស្រី គិន ណា មានមេធាវីលោក ឥន យឿន

ប្ដឹងសុំលែងលះពីប្រពន្ធ