តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
10.19.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣៣ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ សុខ ឈុន មានមេធាវីលោក អ៊ីវ ប៉ូលី ឈ្មោះ សេន ម៉ះណើរ

ឃាតកម្ម

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១២៧ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ លី វីរៈ មានមេធាវីលោក វ៉ិត សុវណ្ណរ៉ា  

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន និងបទចូលរួមក្នុងក្រុមឧក្រិដ្ឋជន