តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
10.05.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៧​ ដ.ស ចុះថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣

  លោក សេង ពិសិដ្ឋ និងប្រពន្ធឈ្មោះ សុភ័ក្រ សឿមូណា លោកស្រី លី សុខងីម

ប្ដឹងសុំជំនុំជម្រះសាជាថ្មីចំពោះដីកាសម្រេចរបស់

សាលាឧទ្ធរណ៍

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៨៨ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី ជ្រឹម ស៊ីនួន មានមេធាវីលោកស្រី ទ្រី ឈួន លោកស្រី ស វឌ្ឍនា មានមេធាវីកញ្ញា សរ ស៊ីតា

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៦៧ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី ជួន ណារុន មានមេធាវីលោក អ៊ឹម ម៉ាច

លោកស្រី អាត សាដា និងប្ដីឈ្មោះ ហែម ប៊ុននី

មានមេធាវីលោក នាង ហៃ និងលោកស្រី ហ្វាង ឈីងឈីង

ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីទំហំ ទទឹង២,៥០ម៉ែត្រ

បណ្ដោយ១៩,៥០ម៉ែត្រ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៨ ដសក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

 

លោក LIM CHONG SOO

មានមេធាវីលោក ឃុន សុផល

លោក NA JONG SUN

ប្ដឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលេខ៖១០ក្រ IV “ណ” ចុះ

ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៩ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  លោកស្រី ប៉ាន់ ឪគីម មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា

១. លោក លាស់ អឿន និងប្រពន្ធឈ្មោះ ជូ សុខហឿន,

២. លោកស្រី លាស់ មឿន មានមេធាវីលោក អេង សុធា

ប្ដឹងសុំឲ្យទទួលស្គាល់ខ្លួនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនូវដី

ចំនួន ០២កន្លែង