តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
02.28.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧៥ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ឈុន នាង ហៅ ហេ ឈ្មោះ សយ ចន្ធូ

បរិហារកេរ្ដិ៍ជាសាធារណៈ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១០២ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ អុន ផានិត  

រំលោភសេពសន្ថវៈមានស្ថានទម្ងន់ទោសទាក់ទងនឹង

ជនរងគ្រោះ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៧០ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ ហ៊ិន ចាន់  

រួមគំនិតក្បត់ , ក្លែងលិខិតសាធារណៈ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៧៥ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ យុន ប៉ុន្នី មានមេធាវីលោក ម៉ែន សុមុនី  

ឃាតកម្ម

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៨៧ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ អ៊ុច អាស៊ីគីន ឈ្មោះ ឡុង យ៉ាស

បរិហារកេរ្ដិ៍ជាសាធារណៈ