តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
10.04.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៩ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤

  លោក អ៊ឹង ប៉ោហួត លោក ឡាក់ ពីវ មានមេធាវីលោក ច័ន្ទរ៉ា ពិសិដ្ឋ

ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងមរតកទំហំ ទទឹង១០ម៉ែត្រ

បណ្ដោយ១០០ម៉ែត្រ របស់ម្ដាយ និងសុំអាហារកិច្ច

ពីឪពុកឈ្មោះ ឡាក់ ពីវ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៦១ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥

  លោកស្រី ខន ម៉ារី ហៅ តាំង ម៉ារី លោក កៅ ស្លេះ

ប្ដឹងសុំបញ្ឈប់ការរស់នៅបែបអនីតិសង្វាស ,

សុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងកូន និងសុំអាហារកិច្ច

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១២ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

 

លោកស្រី ជង អ៊យអ៊ីអាយវី

មានមេធាវីលោក ខេង លី និងលោក ពៅ ពិសិដ្ឋ

លោក អូន ណារិទ្ធ មានមេធាវីលោក ម៉ម ស៊ីដាណា ប្ដឹងសុំឲ្យទទួលស្គាល់ប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៤ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

 

ធនាគារស៊ិនហានខ្មែរ តំណាងដោយលោក

មេធាវី ហែម វុន និងលោកមេធាវី អ៊ឹង កិរិយា

១. ឈ្មោះ ឈូ ហូវ , ២. ឈ្មោះ វឹង គឹមអាន ,

៣. ឈ្មោះ វឹង សុគន្ធ , ៤. ឈ្មោះ វឹង ស៊ីវគាវ

មានមេធាវីលោក សៅ បូផាន់ និងលោក សៅ សេនី

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់