តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
02.26.2018 10:00 am - 11:00 am

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៨៥ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ DENIS COKOVIC ហៅ DENIS DENY ឈ្មោះ ស្ងួន ភិរុន

ឆបោកដោយមានការចាត់តាំង និងសមគំនិតក្នុង

អំពើមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាច

ជួញដូរបាន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៨៦ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ DENIS COKOVIC ហៅ DENIS DENY ឈ្មោះ ស្ងួន ភិរុន

ឆបោកដោយមានការចាត់តាំង និងសមគំនិតក្នុង

អំពើមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាច

ជួញដូរបាន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ០៣ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ ហេង អ៊ុយហុក មានមេធាវីលោក កេតុ សុវណ្ណឌី

ឈ្មោះ HUNG FRANCIS ឬហៅ

HUNG SHUN LUK FRANCIS

រំលោភលើទំនុកចិត្ត