តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
10.02.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២០ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤

  លោកស្រី លាន គីវ មានមេធាវីលោក ថាន ថាវរៈ លោក អ៊ឹម ខន មានមេធាវីលោកស្រី លឹមច័ន្ទ លីដា

ប្ដឹងសុំទាមទារដី និងសុំរស់នៅលើដីបន្ដទៀត

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៦ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

 

១. លោក អ៊ុយ រ៉េត , ២. លោកស្រី ស្វាយ គៀ

មានមេធាវីលោក ម៉ក់ ប៊ុណ្ណា

លោក អ៊ឹម សាន មានមេធាវីលោក តែ ចំណាន ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីស្រែ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០១ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

 

លោក ផន សុភ័ក្រ មានមេធាវី

លោក ប៊ូ សាវុន និងលោក សាយ វៃ

១. លោក ម៉េង គង់មឿន , ២. លោក ឈឹម គ្រុយ ,

៣. លោកស្រី ម៉េង ណាគ្រី , ៤. លោកស្រី ម៉េង ឆេងលី ,

៥. លោកស្រី ម៉េង ហេងអៀង មានមេធាវីលោក វិរោចន៍ សុផង់

ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដី