តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
10.01.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៩ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២

  លោក អាន បូរី លោក ម៉ាត់ ស្មាន មានមេធាវីលោក ឡុង លន់

ប្ដឹងទាមទារដីចំការទំហំ ទទឹង៥០ម៉ែត្រ

បណ្ដោយ៦០ម៉ែត្រ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥១ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

  លោកស្រី ទៀង គឹមអាន មានមេធាវីលោក វង្ស ភក្ដី លោក ទេព វ៉ិត មានមេធាវីលោក សួង សុភ័ក្រ្ដា

ប្ដឹងទាមទារដីទំហំ ទទឹង៩ម៉ែត្រ បណ្ដោយ២០ម៉ែត្រ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៤ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

 

លោកស្រី សន សុឃីម និងប្ដីឈ្មោះ ឌិញ ឌី

មានមេធាវីលោក ណុន វ៉ាន់ណេត

លោកស្រី សន សុវ៉ៃ និងប្ដីឈ្មោះ ឌី បូរ៉ា

មានមេធាវីលោក ឆេង គង់

ប្ដឹងសុំបដិសេធប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ