តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
02.23.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៩១ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

 

១. ឈ្មោះ ញឹក​ សំណាង , ២. ឈ្មោះ ណន ស៊ីនួន

មានមេធាវីលោក ឡោ គឹមហ្កិច

ឈ្មោះ និ ស័ក្កណា លក់ដូរមនុស្សដោយមានគោលដៅ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៥ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦

 

១. ឈ្មោះ សូត្រ សឿន , ២. ឈ្មោះ ជ្រឹក ជ្រឿន ,

៣. ឈ្មោះ ឯម ចាន់

ប្រជាជន១៨នាក់ រំលោភកាន់កាប់អចលនវត្ថុរបស់អ្នកដទៃ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៣៤ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

 

ឈ្មោះ សាន់ ចាន់ដារ៉ារិទ្ធ ហៅ ប្រុសមាស

មានមេធាវីលោក ស៊ិន វ៉ាន់នី និងលោក ឡោ គឹមហ្កិច

១. ឈ្មោះ សារុន បូរតនៈ , ២. ឈ្មោះ តាំង សុទី ប៉ុនប៉ងឃាតកម្ម

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៤៥ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ យឹម ភារ៉ា មានមេធាវីលោក នង វណ្ណៈ ឈ្មោះ ទូច ស្រីម៉ី

ហិង្សាប្រព្រឹត្តដោយសហព័ន្ធ ឬអនីតិសង្វាសជន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៧១ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ង៉ែន សាមុន ឈ្មោះ សូរ ចន្ថា

បើកបរបង្កឱ្យមានរបួសស្នាមដល់អ្នកដទៃបណ្ដាលឱ្យ

ពិការអចិន្រ្ដៃយ៍ដោយចេតនា