តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
02.21.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៧១ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ ឡូ ផល្លា មានមេធាវីលោក មួង ធនលាភ ឈ្មោះ ពៅ សៀងហៃ មានមេធាវីលោក ឃឹម ថាវី

ការនាំចេញមិនស្របច្បាប់សម្រាប់ឆ្លងដែន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧៣ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ យ៉ែម សមន្ថា មានមេធាវីលោក តេង រិទ្ធវ័ន

ឈ្មោះ HE JIAN PING

មានមេធាវីលោកស្រី នៅ ច័ន្ទសុជាតា

មានចេតនាធ្វើឱ្យខូចប្រយោជន៍អ្នកដទៃ ដោយការជំទាស់ការដក

ប្រាក់ពីគណនីសម្រាប់ទូរទាត់មូលប្យទានបត្រ