តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
02.19.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥ដសក ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក អូម រុន មានមេធាវីលោក ពុធ ធាវី លោក សេង ស៊ន់ មានមេធាវីលោក ឆេង ផាត

ប្ដឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលេខVII “ឆ” ចុះថ្ងៃទី

០៩ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ របស់សាលាឧទ្ទរណ៍

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨៩ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

  យុន ចាន់លី មានមេធាវី លោក ហាវ ស៊ីណាត

លោក សេង ឡាយ ហៅ តាំង សេងឡាយ

និងប្រពន្ធ ឈ្មោះ ហ៊ឹង ណារី

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់ដើមចំនួន ១៨ ០០០ដុល្លារអាមេរិក

និងទារជម្ងឺចិត្ត និងខាតបង់ពេលវេលា ១០ ០០០

ដុល្លារអាមេរិក

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៨០ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

 

លោក ពេញ ឌន និងប្រពន្ធឈ្មោះ អោម អ៊ីម

មានមេធាវីលោក លី សំបូរិទ្ទិ

លោក ទឹម ភ័ណ្ឌ និងប្រពន្ធឈ្មោះ ដឹម អេម

មានមេធាវីលោក សំ សុគង់

ប្ដឹងទាមទារបើកផ្លូវលំតាមប្លង់គំនូសភូមិបាល

ស្រុកបារាយណ៍ និងគណៈកម្មាការចំរុះ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៨៦ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

 

លោកស្រី ជួប ដាវីន មានមេធាវីលោក ខេង លី ,

លោក ពុំ វិសាល និងលោក ភិន ឈុនទៀង

លោក ជា សុថៃ មានមេធាវី

លោក គី តិច និងលោក ជូ ជាគុយ

ប្ដឹងសុំលែងលះពីប្ដី