តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
02.19.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៨ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥

  ឈ្មោះ ឡាក់ គៀន មានមេធាវីលោក ម៉ែន មុនីតារា ឈ្មោះ ម៉ុក ប៉ូប៊ុនរិទ្ធ

សមគំនិតប្រើអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុ

ដោយសុចរិត និងលួចលក់អចលនវត្ថុអ្នកដទៃដេល

មិនមែនជារបស់ខ្លួន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៥០ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ឡាក់ គៀន  

សមគំនិតប្រើអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុ

ដោយសុចរិត និងលួចលក់អចលនវត្ថុអ្នកដទៃដេល

មិនមែនជារបស់ខ្លួន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១០០ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

 

ឈ្មោះ ឃឹម សុវណ្ណនីរោទ មានមេធាវី

លោក ឡុង លន់ និងលោក ម៉ែន មករា

ឈ្មោះ ស៊ឹង ស្រី ចោរកម្ម

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៥២ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

 

១. ឈ្មោះ ឡាត ផល្លា , ២. ឈ្មោះ ចាន់ គង្កា ហៅ ម៉ាប់

មានមេធាវីលោក ឡឹក ចាន់សូ

១. ឈ្មោះ ប៊ុត សុធារិទ្ធ , ២. ឈ្មោះ សេង វិសាល ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស