តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
09.06.2017 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៨ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥

  ឈ្មោះ ព្រំ លីណា ឈ្មោះ លឹម មុនិន្ន

ចេញមូលប្បទានបត្រដោយគ្មានសាច់ប្រាក់

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៩៩ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ ហែម អ៊ាង ឈ្មោះ ចេង សុវណ្ណរ៉ា មានមេធាវីលោក ឈីវ ថេង

បើកបរបង្កឱ្យមានរបួសដល់អ្នកដទៃ បណ្ដាលឱ្យពិការ

អចិន្រ្ដៃយ៍ដោយអចេតនា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៦ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ វីរៈ ឆាំ ហៅ ឆាំ ឈ្មោះ ហួត ប្រុស មានមេធាវីលោក ម៉ន កែវស៊ីវិន

ប្រមូល និងដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលព្រៃឈើចំពោះប្រភេទឈើ

ដែលមានដោយកម្រគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣៧ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

 

ឈ្មោះ ជឿង ថេង មានមេធាវីលោក ណាច ទ្រី ,

លោក យាន សភា និងលោក លឹម ចេតនា

 

ធ្វើសន្និធិផល អនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាត និង

ប្រមូលផល អនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាត