តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
09.14.2017 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៨ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

  លោកស្រី គឹម សាម៉ន លោក គឹម គា , តតីយជន​៖ ចិប ផល

ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីស្រែ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤០ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

 

លោកស្រី សួស ឡាង តំណាងដោយ

លោកស្រី សួស សៀម មានមេធាវី

លោក ពេជ្រ ផល្លាសម្បត្តិ

លោក កឹម រតនា មានមេធាវី

លោក ទួត លុច និងលោក សួន សុភី

ប្ដឹងសុំបដិសេធកិច្ចសន្យាទិញលក់ដី