តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
09.04.2017 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧៦ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ អ៊ុក រិទ្ធី មានមេធាវីលោក សំរេច កុសល

១. ឈ្មោះ លី ត្រូវ , ២. ឈ្មោះ ជឹម សុខាន់ ,

៣. ឈ្មោះ នុត ទ្រី , ៤. ឈ្មោះ ផាន់ សុភាព ,

៥. ឈ្មោះ ហេង​ សាវ៉ាត , ៦. ឈ្មោះ ខៀវ សុធារី ,

៧. ឈ្មោះ ថាច់ សុខនី

អំពើឆបោក

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៤៧ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ សេង ប៊ុនថន ហៅ បាវ  

សមគំនិតក្នុងអំពើមនុស្សឃាតដោយចេតនាគិតទុកជាមុន